• Đỗ Thị An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Khối 5
  • Điện thoại:
   0353469689
  • Email:
   anbbachuc@gmail.com
 • Lê Thị Kim Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Khối 4
  • Điện thoại:
   0368897842
  • Email:
   kimthilethanh2003@gmail.com
 • Trần Văn Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Khối 3
  • Điện thoại:
   0984828798
  • Email:
   sontungbachuc@gmail.com
 • Hồ Văn Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Khối 2
  • Điện thoại:
   0919271141
  • Email:
   hophuoc0809@gmail.com
 • Bùi Thị Nương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Khối 1
  • Điện thoại:
   0949796132
  • Email:
   nuongbuiletri@gmail.com
 • Phạm Thị Tuyết Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên
  • Điện thoại:
   0977071733
  • Email:
   tuyettrinh35st@gmail.com